REGULAMIN CMENTARZA PARAFIALNEGO

                                REGULAMIN CMENTARZA PARAFIALNEGO

Kościół zawsze uważał cmentarze, gdzie spoczywają ciała zmarłych, za miejsca święte, czyli te, które przeznacza się do kultu Bożego lub na grzebanie wiernych /por. KPK, kan. 1205/.

Cmentarz jest miejscem ciszy, modlitwy i zadumy, należy więc zachować spokój i uszanować jego świętość. Wierni, których Bóg powołał do siebie, oczekują tutaj na dzień zmartwychwstania.

§1

1. Cmentarz parafialny jest własnością Parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kuczkowie.

2. Administratorem/zarządcą cmentarza jest ksiądz proboszcz.

3. Cmentarz parafialny jest cmentarzem wyznaniowym Kościoła Rzymskokatolickiego, przeznaczonym do pochówku wiernych Kościoła i osób, które wyrażą wolę pochowania na nim z poszanowaniem jego charakteru

§2

1. Wszelkie formalności związane z funkcjonowaniem cmentarza /prace prowadzone na cmentarzu /oraz usługami pogrzebowymi /pochówek i ekshumacja/ dopełnia się w kancelarii parafialnej, po przedstawieniu przez uprawnioną osobę/podmiot wymaganych przepisami prawa dokumentów i zezwoleń. Dokumenty wystawione w języku innego kraju powinny być przedłożone z wierzytelnym tłumaczeniem na język polski.

2. Osoby przebywające na cmentarzu zobowiązane są do zachowania ciszy, powagi i szacunku należnego zmarłym oraz dbania o porządek i czystość na odwiedzanych grobach i w ich otoczeniu. Dzieci powinny przebywać na cmentarzach pod opieką dorosłych.

3. Z uwagi na powagę miejsca jakim jest cmentarz obowiązuje bezwzględny zakaz: picia alkoholu i przebywania w stanie nietrzeźwości, palenia wyrobów tytoniowych, jazdy pojazdami jednośladowymi, wprowadzania zwierząt, niszczenia zieleni i infrastruktury cmentarza, wyrzucania śmieci poza miejscami do tego przeznaczonymi, zabudowy grobu wykraczającej poza powierzchnię miejsca grzebalnego, samowolnego wykonania prac budowlanych oraz wszelkich czynności, które naruszają porządek i sakralny charakter tego miejsca.

§3

1. Parafia nie ponosi odpowiedzialności za szkody na grobach powstałe  wskutek klęsk żywiołowych, działań firm świadczących usługi pogrzebowe, kamieniarskie, budowlane oraz za kradzieże i akty wandalizmu, a także za rzeczy pozostawione bez nadzoru.

2. Ubezpieczenia poszczególnych obiektów cmentarnych (grobowców, pomników) od aktów wandalizmu, przypadkowego uszkodzenia lub zniszczenia mogą dokonywać indywidualnie osoby sprawujące nad nimi pieczę.

§4

1. Na cmentarzu parafialnym są pobierane opłaty, zwane opłatami cmentarnymi, które są przeznaczone na utrzymanie infrastruktury cmentarza. Wysokość opłat cmentarnych ustala ksiądz proboszcz po konsultacjach z wiernymi. W przypadku niedostatku materialnego rodziny zmarłego, wysokość opłat może zostać zmniejszona,
po uzgodnieniu z Administratorem cmentarza.

2. Opłaty cmentarne na utrzymanie infrastruktury cmentarza pobiera się za:

a. udostępnienie miejsca pod grób,

b. rezerwację miejsca pod grób (przez opłatę rezerwacyjną nie nabiera się praw własności do opłaconego miejsca, a jedynie staje się jego użytkownikiem na 20 lat);

c. korzystanie z cmentarza tj. np.: za pozwolenie na wjazd na teren cmentarza w celu wykonania nagrobka (pomnika), grobu ziemnego, katakumby, dekowania,
prac remontowych przy nagrobkach.

3. Informacja o wysokości opłat ustalonych przez księdza proboszcza po konsultacjach z Radą Parafialną, a określonych w §4 pkt 1 i 2 dostępna jest w kancelarii parafialnej. Cennik opłat należy do całości niniejszego Regulaminu.

4. Zarządca cmentarza przyjmując opłatę, potwierdza ten fakt każdorazowo odpowiednim dokumentem.

5. Wszystkie opłaty cmentarne wynikają z kosztów funkcjonowania i utrzymania infrastruktury cmentarza oraz planów inwestycyjnych.

§5

1. Każdy grób powinien mieć dysponenta, czyli osobę posiadającą aktualną umowę z Parafią na jego użytkowanie. W przypadku śmierci dysponenta jego prawa są dziedziczone na ogólnych warunkach.

2. Prawo do dysponowania grobem powstaje z chwilą uiszczeniu opłaty na utrzymanie infrastruktury cmentarza. Opłaty te uiszcza się co 20 lat.

3. Jeżeli po 20 latach dysponent grobu nie dokona przedłużenia prawa do dysponowania grobem przez złożenie opłaty na utrzymanie infrastruktury cmentarza, oznaczać to będzie rezygnację z dalszego użytkowania grobu.

4. Uznaje się, że decyzje dysponenta grobu są składane zawsze za wiedzą i zgodą rodziny osoby / osób pochowanych w grobie.

5. Osoby składające przed Zarządcą cmentarza oświadczenia ponoszą całkowitą odpowiedzialność za ich treść. W przypadku ujawnienia i udokumentowania oświadczenia nieprawdy, zawarte umowy o dysponowanie grobem automatycznie wygasają.

6. Dysponenci prawa do grobu oraz miejsc objętych rezerwacją na miejsca grzebalne, winni dbać o należyty wygląd tych miejsc wraz z otoczeniem, utrzymaniem czystości, ładu i porządku, a także stanu technicznego nagrobka.

7. Rozróżnia się następujące rodzaje grobów: ziemne, murowane, rodzinne, katakumby i kolumbaria (groby urnowe).

8. Administrator cmentarza podaje osobie, której udostępniono miejsce pod grób wymiary tego grobu, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówków zwłok i szczątków (Dz.U. 2008. 48. 284).

9. Grób ziemny nie może być użyty do ponownego pochowania zmarłego przed upływem 20 lat. Po 20 latach ponownie można użyć grobu do pochowania zmarłych, chyba że zainteresowana osoba udowodni do tego swoje prawo i uiści opłaty przeznaczone na utrzymanie infrastruktury cmentarza. Opłaty pobierane są zawsze po upływie 20 lat.

§6

1. Zgłaszanie wszelkich spraw dotyczących grobów i cmentarza odbywa się wyłącznie u Administratora cmentarza.

2. Prace remontowo-budowlane mogą być prowadzone w dni powszednie w godzinach od 7.00 do 20.00 (czas letni) oraz od 8:00 do 15:00 (czas zimowy), chyba, że zostanie to ustalone inaczej z Administratorem cmentarza.

3. Na wszelkie prace remontowo-budowlane wykonawcy powinni mieć zezwolenie Administratora cmentarza.  Każda inna osoba bądź podmiot gospodarczy może podjąć prace na cmentarzu jedynie po uzyskaniu zgody od administratora cmentarza. Zgoda ta zostaje wydana po przedstawieniu zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej oraz aktualnej polisy ubezpieczeniowej, a także uiszczeniu opłaty przeznaczonej na utrzymanie infrastruktury cmentarza, o której mowa w §5 pkt 2 c.

4. Prace prowadzone poza wyznaczonymi godzinami oraz bez zezwolenia będą uważane za nielegalne. Wiąże się to z możliwością ich rozbiórki oraz powiadomieniem odpowiednich Organów Ścigania.

5. Prace remontowo-budowlane nie mogą być wykonywane w niedziele i święta kościelne oraz w dniach 29 październik – 4 listopad.

6. Na czas pogrzebu, mając na uwadze powagę tego wydarzenia oraz szacunek dla osoby zmarłej i rodziny, prace remontowo-budowlane muszą być przerwane.

§7

1. Zarządca Cmentarza przechowuje i uaktualnia dokumentację grobów:

a. karty zgonu,

b. księgę cmentarną (zmarłych), w formie tradycyjnej i elektronicznej.

2. Dane osobowe, przetwarzane i przechowywane w zbiorze danych Zarządcy, podlegają ochronie w myśl przepisów ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2002 r., nr 101, póz. 926) – z wyłączeniem art. 43 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 cyt. ustawy. Administratorem danych jest Zarządca cmentarza.

3. Gromadzone dane w systemie informatycznym, a także w formie tradycyjnej są odpowiednio zabezpieczone w sposób uniemożliwiający ich nieuprawnione przetwarzanie.

4. Dysponent grobu przekazując swoje dane Zarządcy, wyraża jednocześnie zgodę na ich gromadzenie i przetwarzanie w niezbędnym zakresie, a osobie której dane znajdują się w zbiorze danych Zarządcy, na każde żądanie przysługuje prawo do wglądu i uaktualnienia swoich danych.

§8

1. W sprawach, których nie reguluje niniejszy Regulamin, zastosowanie mają obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa państwowego oraz Instrukcja Biskupa Kieleckiego z dnia 28.06.2017r. w sprawie zarządzania cmentarzami parafialnymi (wyznaniowymi) na terenie diecezji kieleckiej.

2. Regulamin niniejszy obowiązuje od dnia 23 kwietnia 2023r.

                                                                                         Administrator Cmentarza